...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: GS. TS. Dương Thiệu Tống
Thông tin xb: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 2005
Tác giả bổ sung: GS. TS. Dương Thiệu Tống
Tóm tắt: Chương 1. Khoa học giáo dục và nghiên cứu khoa học. Chương 2. Nền tảng của nghiên cứu: Quan sát - lý luận - thực tiễn. Chương 3. Vấn đề và giả thuyết nghiên cứu. Chương 4. Chọn mẫu và tính ngẫu nhiên. Chương 5. Các phương pháp thu thập dữ liệu. Chương 6. Các dụng cụ đo lường. Chương 7. Nghiên cứu mô tả. Chương 8. Nghiên cứu khảo sát. Chương 9. Nghiên cứu các mối liên hệ. Chương 10. Nghiên cứu phát triển. Chương 11. Tổng quan về nghiên cứu thực nghiệm. Chương 12. Kiểm soát các biến số. Chương 13. ...

Tìm kiếm thêm