...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: James W. Stigler
Thông tin xb: Nhà xuất bản Trẻ - DT Books, 2012
Tác giả bổ sung: James Hiebert
Tóm tắt: Chương 1. Lỗ hổng trong giảng dạy. Chương 2. Phương pháp học để dạy ở Đức, Nhật và Mỹ. Chương 3. Những hình ảnh của việc giảng dạy. Chương 4. Lọc lại các hình ảnh. Chương 5. Giảng dạy là một hệ thống. Chương 6. Dạy học là một hoạt động văn hóa. Chương 7. Vượt khoải cải cách: Phương pháp cải tiến việc giảng dạy trong lớp học ở Nhật. Chương 8. Lập kế hoạch để liên tục cải tiến. Chương 9. Cách làm lâu dài để cải tiến việc giảng dạy. Chương 10. Bản chất thật sự của việc giảng dạy.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2055 Lỗ hổng giảng dạy 49789 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm