...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lâm Đại
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Lâm Thị Thu Hiền
Tóm tắt: Tìm hiểu những đặc điểm, nguồn gốc, cũng như cách trình diễn của trống Chhay Yam trong lễ Dâng y Kathina cũng như vai trò và ý nghĩa của trống trong lễ. Cung cấp những luận cứ khoa học góp phần vào việc hoạch định chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa của địa phương cũng như của tỉnh Sóc trăng.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN LÂM ĐẠI 4699 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm