...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lý Thị Đà Ni
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Lê Văn Sao
Tóm tắt: Mục đích chính của đề tài này là đem đến cho mọi người có một cái nhìn tổng thể về loại hình âm nhạc dân gian trong nghi lễ vòng đời của người Khmer từ nguồn gốc, ý nghĩa cho đến vai trò của loại hình âm nhạc này trong đời sống tinh thần người Khmer. Từ đó, đưa ra những khuyến nghị và giải pháp bảo tồn các loại hình âm nhạc dân gian trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời giúp mọi người nâng cao hiểu biết, có ý thức trân trọng, gìn giữ và bảo tồn các loại hình âm nhạc dân gian của dân tộc.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2060 dakl Ly Thi Da Ni 8940 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm