...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Thị Bích Duyên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Lê Thúy An
Tóm tắt: Với đề tài này mục đích của tôi nhằm cung cấp cho người đọc có thêm nguồn tư liệu mới về âm nhạc trong lễ hội của người Khmer, trong đó tập trung xoáy sâu vào âm nhạc trong lễ Kết giới Sima của người Khmer tại phường 6, thành phố Trà Vinh. Cùng với đó giúp người đọc biết thêm về nguồn gốc và ý nghĩa của lễ Kết giới Sima cũng như vai trò của âm nhạc trong nghi lễ Kết giới Sima. Phân tích cụ thể từng thể loại âm nhạc cả về truyền thống lẫn hiện đại qua đó cho ta thấy được một số nét biến đổi trong ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2061 dakl Thach Thi Bich Duyen 2093 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm