...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Lê Văn Sao
Tóm tắt: Trên cơ sở kế thừa những tài liệu khoa học nghiên cứu về âm nhạc dân gian của người Khmer đã được công bố trước đây, nghiên cứu “Vai trò của nhạc lễ trong đời sống tinh thần người Khmer Thành phố Trà Vinh” nhằm góp phần cung cấp những thông tin về hệ thống nhạc lễ trong nghi lễ vòng đời và trong các lễ hội truyền thống của người Khmer, bổ sung thêm tư liệu về âm nhạc dân gian Khmer giúp các sinh viên chuyên ngành văn hóa học, ngôn ngữ Khmer, văn hóa các dân tộc thiểu số có thêm những kiến thức về ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Nguyen Thi Kim Thoa 3712 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (2) Xem preview

Tìm kiếm thêm