...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Thị Phon La
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Nguyễn Đình Chiểu
Tóm tắt: Để mọi người dân Khmer biết được loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của5 quốc gia có nguồn gốc từ đâu?, nhạc cụ biểu diễn gồm những gì?, nội dung bài hát được nghệ nhân thể hiện là gì?, được biểu diễn khi nào và biểu diễn ở đâu?, những ý nghĩa của Hát Chom rieng Cha pay. Bên cạnh đó còn nêu lên vai trò thực trạng ngày nay của Chom rieng Cha pay, nguyên nhân và đưa ra một số phương hướng giải pháp để bảo tồn và phát ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Thach Thi Phon La 2509 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm