...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Thị Lê Tha
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Kiều Văn Đạt
Tóm tắt: Mục đích chính của việc nghiên cứu đề tài này là tìm hiểu về những giá trị văn hóa mà nhạc ngũ âm mang lại trong đời sống tinh thần của người Khmer. Bên cạnh đó, tôi muốn được hiểu rõ hơn về thực trạng cũng như quá trình tiếp nhận và phát huy về thể loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc ra sau, từ đó có những giải pháp góp phần bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2066 KLTN THACH THI LE THA 2310 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm