...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Trinh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: ThS. Nguyễn Đình Chiểu
Tóm tắt: Nghiên cứu giao lưu và tiếp xúc văn hoá Khmer - Hoa - Việt qua tín ngưỡng nhằm góp phần giúp chúng tôi nhận diện sâu hơn quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hóa qua quá trình cộng cư của các tộc người tại huyện Càng Long. Củng cố và tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa ba dân tộc anh em Khmer - Hoa - Việt nhằm đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và giữ gìn an ninh chính trị tại địa phương. Qua tìm hiểu về giao lưu và tiếp xúc văn hoá Khmer - Hoa - Việt qua tín ngưỡng Neak Ta tại huyện ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN - NGUYỄN THỊ LỆ TRINH 4012 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (3)  

Tìm kiếm thêm