...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Diệp Thị Yến
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: ThS. Thạch Thị Rọ Mu Ni
Tóm tắt: Nhằm để giúp bản thân thêm hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống của dân tộc, đề cao tầm quan trọng và ý nghĩa của lễ hội Phật giáo nhất là lễ dâng y Kathina cần phải bảo tồn và phát huy để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đời sống văn hóa tâm linh của người Khmer và góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho mọi người. Để từ đó giúp phát huy truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc cùng cộng cư sinh sống với nhau trong một khu vực. Đặc biệt làm cho đời sống văn hóa của người dân ngày thêm phong ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2069 KHOA LUAN TOT NGHIEP - DIEP THI YEN 2623 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1)  

Tìm kiếm thêm