...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Dương Thị Ngọc Phượng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: ThS. Lê Thúy An
Tóm tắt: Thứ nhất, vận dụng lí thuyết về lễ hội phân tích đặc trưng lễ hội Thác Côn của người Khmer ở xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thứ hai, diễn giải vai trò lễ hội của người Khmer tại địa bàn nói riêng và người Khmer Sóc Trăng nói chung. Thứ ba, trên cơ sở kết quả nghiên cứu về đặc trưng của lễ hội, đề tài góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa của người Khmer đƣợc thể hiện trong lễ hội.

Tìm kiếm thêm