...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Tuấn Luật
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: NCS. Sơn Cao Thắng
Tóm tắt: Nhận diện đặc điểm nghi thức tổ chức lễ hội, các đặc trưng văn hóa (tính cộng đồng, tính giáo dục,…) giá trị văn hóa trong lễ hội Cầu An tại xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Cung cấp một nghiên cứu trường hợp về Lễ hội Cầu An trong văn hóa người Khmer Nam Bộ vào bức tranh nghiên cứu trong ngành Văn hóa học. Cung cấp thêm nguồn tài liệu, cho các nhà nghiên cứu, lý luận về lễ hội, các nhà quản lý văn hóa.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN - TRẦN TUẤN LUẬT 2970 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm