...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Thị Sa Thi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: ThS. Thạch Thị Rọ Mu Ni
Tóm tắt: Nêu lên bật diện mạo và ý nghĩa của lễ hội trong xã hội cổ truyền tại xã Trà Côn huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long. Làm nổi bật những đặc điểm mang tính đặc thù, phong cách riêng của một lễ hội truyền thống dân tộc, ngoài ra sẽ trình bày rõ ý nghĩa của lễ hội Chôl Chăm Thmây, tiến trình của lễ hội, chỉ ra những giá trị văn hóa, đồng thời đề ra một số giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 THẠCH THỊ SA THI 3519 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (4) Xem preview

Tìm kiếm thêm