...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Thị Trân Châu
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: ThS. Thạch Thị Rọ Mu Ni
Tóm tắt: - Làm sáng tỏa thêm nguồn gốc, tiến trình, thời gian và không gian diễn ra Chôl Chnăm Thmây - Hiểu ý nghĩa Chôl Chnăm Thmây từ đó đưa ra những giải pháp, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá của Chôl Chnăm Thmây. - Đóng góp tư liệu cho những cán bộ công tác văn hóa ở cơ sở nhất là đối với địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống như xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh trong những năm tiếp theo. - Nghiên cứu về hoạt động sản xuất kinh tế, văn hóa - xã hội của người Khmer ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Pham Thi Tran Chau 3176 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm