...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Kim Thị My Ne
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: ThS. Lê Thúy An
Tóm tắt: Nghiên cứu để hiểu và biết rõ hơn về cách làm cũng như giá trị nghề làm cốm dẹp của người Khmer xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, bài nghiên cứu cũng hướng đến việc so sánh nét khác biệt giữa hai cách làm của cốm dẹp Phù Ly và cốm dẹp Ba So để cho thấy nét đặc trưng về các khâu chuẩn bị nếp và cách quết cốm dẹp của mỗi làng nghề.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KIM THI MY NE 1467 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm