...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Dương Anh Tú
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Phạm Văn Đầy
Tóm tắt: Xác định được môi trường, mật độ, tỉ lệ sống năng suất trong ương nuôi ấu trùng và hậu ấu trùng tôm thẻ chân trắng làm cơ sở để xây dựng quy trình sản xuất giống tôm thẻ chân trắng tại Trà vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN duong anh tu 2565 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm