...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Hoàng Nhựt Linh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Dương Hoàng Oanh
Tóm tắt: Tìm hiểu ảnh hưởng của nhiệt độ lên sự phát triển của tảo Spirulina platensis từ đó xác định được nhiệt độ nuôi cấy tảo phù hợp. Tận dụng nguồn nước thải từ ao nuôi cá lóc đã xử lý để nuôi sinh khối tảo Spirulina platensis.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2122 KLTN nguyen hoang nhat linh 2438 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm