...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Hoàng Luôn
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Lai Phước Sơn
Tóm tắt: So sánh tốc độ tăng trưởng của lươn đồng nuôi không bùn trong hệ thống lọc nước tuần hoàn so với lươn nuôi không bùn truyền thống, từ đó làm cơ sở để đánh giá khách quan hiệu quả của mô hình này. Góp phần tìm ra giải pháp mới cho nghề nuôi lươn nhằm cải thiện năng suất và tiết kiệm tài nguyên nước
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2123 KLTN NGUYEN HOANG LUON 1974 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (4) Xem preview

Tìm kiếm thêm