...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Nhật
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Lai Phước Sơn
Tóm tắt: Đánh giá hiệu quả quy trình sử dụng nước xanh trong ương ấu trùng Ếch Thái Lan; đánh giá hiểu quả ương Ếch Thái Lan từ giai đoạn ấu trùng đến 35 ngày tuổi trong quy trình ương nước xanh (tảo chlorella)
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2124 KLTN THACH NHAT 2406 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm