...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Nguyễn Đăng Khoa
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Lai Phước Sơn
Tóm tắt: Thử nghiệm sử dụng các loại chất kích thích trong sinh sản nhân tạo cá bống sao nhằm làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về sinh sản nhân tạo và nuôi vỗ cá bống sao giống.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2125 KLTN TRAN NGUYEN DANG KHOA 3407 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm