...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Dư Minh Hiệp
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Trần Thị Hồng Tơ
Tóm tắt: Tìm hiểu sự kháng kháng sinh của vi khuẩn Vibrio spp được phân lập từ ao nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp, so sánh với ao nuôi cá lóc công nghiệp và trên sông tại Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2126 KLTN DU MINH HIEP 2324 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (4) Xem preview

Tìm kiếm thêm