...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thanh Luân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Phan Thị Thanh Trúc
Tóm tắt: Đề tài được thực hiện nhằm xác định được mật độ nuôi phù hợp; tìm hiểu ảnh hưởng của mật độ khác nhau lên sự phát triển và tỉ lệ sống của tôm thẻ chân trắng.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2128 KLTN tran thanh luan 2869 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm