...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Cảnh Chất
Thông tin xb: Lao động Xã hội, 2005
Tác giả bổ sung: Nguyễn Cảnh Chất
Tóm tắt: Chương 1: Chính phủ và hành chính công. Chương 2: Chức năng hành chính công. Chương 3: Thể chế hành chính công. Chương 4: Lãnh đạo hành chính công. Chương 5: Chính sách công. Chương 6: Quản lý nhân sự. Chương 7: Tài chính công. Chương 8: Nguyên tắc pháp trị và nguyên tắc giám sát trong quản lý hành chính. Chương 9: Quản lý hành chính địa phương. Chương 10: Quản lý hiệu quả chính phủ. Chương 11: Cải cách hành chính và phát triển hành chính.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT Hanh chinh cong va QL hieu qua chinh phu 207 Kb (1 lượt tải) (9 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm