...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nhiều tác giả
Thông tin xb: Nhà xuất Hồng Đức, 2018
Tác giả bổ sung: Nhiều tác giả
Tóm tắt: Chương 1. Những vấn đề cơ bản về lý luận nhà nước và pháp luật. Chương 2. Bản chất, chức năng, kiểu, hình thức và các mối quan hệ của pháp luật. Chương 3. Quy phạm pháp luật. Chương 4. Xây dựng pháp luật và hệ thống pháp luật. Chương 5. Quan hệ pháp luật. Chương 6. Thực hiện và áp dụng pháp luật. Chương 7. Hành vi pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Chương 8. Ý thức pháp luật. Chương 9. Pháp chế. Chương 10. Điều chỉnh pháp luật.

Tìm kiếm thêm