...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: TS. Nguyễn Tuấn Khanh
Thông tin xb: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2014
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Tuấn Khanh
Tóm tắt: Chương 1. Những vấn đế chung về cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính của công dân. Chương 2. Thủ tục pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính của công dân. Chương 3. Giám sát việc thực hiện pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, khiếu kiện hành chính. Chương 4. Trách nhiệm của người có thểm quyền và ý thức pháp luật của công dân, văn hóa pháp lý cộng đồng trong bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính. Chương 5. Phương hướng và giải pháp ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT CCPL bao dam thuc hien QKNHC cua cong dan 2090 Kb ( lượt tải) (2 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm