...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Minh Tân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: Nguyễn Minh Tân
Tóm tắt: Trên cơ sở lí luận và đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục thể chất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh các trường trung học phổ thông trong trên địa bàn tỉnh Trà Vinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh trung học phổ thông hiện nay.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN MINH TAN 640 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm