...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Hồ Hồng Nhanh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Trần Lương
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý PTDH ở trường MN tại thành phố Trà Vinh, đề xuất biện pháp quản lý PTDH ở trường MN tại thành phố Trà Vinh nhằm nâng cao chất lượng sử dụng PTDH góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường MN thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - HO HONG NHANH 367 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm