...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Sóc Kha
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Bảo
Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động của các TTHTCĐ từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động các TTHTCĐ trên địa tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - THACH SOC KHA 271 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm