...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thanh Hiền
Thông tin xb: 2020
Tác giả bổ sung: NGND. TS. Đặng Huỳnh Mai
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và đánh giá thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở các trường trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN THANH HIEN 594 Kb ( lượt tải) (2 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm