...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Thị Thủy Tú
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Sỹ Thư
Tóm tắt: Dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận hoạt động dạy học môn tiếng Anh, quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh theo hướng phát triển năng lực học sinh ở cấp Trung học cơ sở và thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh theo hướng phát triển năng lực các trường Trung học cơ sở tại địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, nhận diện ra được điểm mạnh, điểm yếu của vấn đề, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh theo hướng phát triển năng lực cho học sinh nhằm góp phần ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SAU BAO VE- LE THI THUY TU 374 Kb (1 lượt tải) (4 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm