...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Đình Bá
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Lê Văn Chín
Tóm tắt: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về thư viện thân thiện và quản lý thư viện thân thiện trong các trường tiểu học. Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động thư viện thân thiện và quản lý hoạt động thư viện thân thiện ở các trường tiểu học tỉnh Trà Vinh. Đề xuất một số biện pháp đổi mới quản lý hoạt động thư viện thân thiện trong các trường tiểu học tỉnh Trà Vinh. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN DINH BA 226 Kb (1 lượt tải) (10 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm