...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Mai Phan Nhã Trúc
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Lê Văn Chín
Tóm tắt: Mục tiêu chung: Trên cơ sở lí luận và thực tiễn về công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực chăm sóc, giáo dục trẻ cho đội ngũ giáo viên mầm non hiện nay, việc nghiên cứu đề tài này nhằm đưa ra những biện pháp để nâng cao hơn chất lượng quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực chăm sóc, giáo dục trẻ cho giáo viên trong trường mầm non hiện nay.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - MAI PHAN NHA TRUC 695 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm