...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Bảo
Tóm tắt: Công trình nghiên cứu của tác giả nhằm hệ thống hóa các vấn đề lý luận về công tác dự báo và qua đó góp phần dự báo đúng và đề xuất biện pháp phù hợp đáp ứng nhu cầu phát triển đội ngũ giáo viên THPT của tỉnh Trà Vinh từ năm 2020 đến 2030.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LV SBV NGUYEN THI NGOC HOA 278 Kb ( lượt tải) (4 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm