...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Mộng Thùy
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: NGND. TS. Thái Văn Long
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động xã hội hóa giáo dục hiện nay ở các trường Trung học cơ sở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Đề tài đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục ở các trường Trung học cơ sở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Từ việc nghiên cứu đề tài góp phần xây dựng được các biện pháp đồng bộ về sự đóng góp mọi mặt của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Đoàn thể; của gia đình và xã hội; của các lực lượng hỗ ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LVSBV - NGUYEN THI MONG THUY 459 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm