...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phan Thị Mỹ Linh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Lê Văn Chín
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động dạy học môn Sinh học ở trường Trung học cơ sở, đề tài đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Sinh học theo hướng tích hợp ở trường Trung học cơ sở có tính khả thi nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh vào thực tiễn, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị thay đổi chương trình giáo dục phổ thông mới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - PHAN THI MY LINH 344 Kb ( lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm