...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phan Thị Tuyết Mai
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Sỹ Thư
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận, về Hoạt động trải nghiệm và Quản lý hoạt động trải nghiệm ở trường tiểu học, luận văn đánh giá thực trạng về quản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh ở các trường tiểu học thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm ở các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LV SBV-PHAN THI TUYET MAI 308 Kb (1 lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm