...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: 阮福心 Nguyễn Phước Tâm
Thông tin xb: Đại học Sư phạm Thượng Hải, 2019
Tác giả bổ sung: 李 定 广
Tóm tắt: 越南位于印度支那半岛,系为与中国山水相连之重要南方邻国,相互之 间保持着长期的文化关系。据史载,于公元前 11 世纪左右的周成王时代, 中越两地民族之交往关系则已形成。约自公元前 3 世纪晚期至 10 世纪前期, 越南始终被作为中国封建王朝直接治下的郡县,因之两地之间的这种特殊关 系变得日益紧密。在长达 1000 余年的北属历史时期里,包括文学艺术领域 在内的越南文化受到中国文化的广泛影响。而唐朝诗歌(618-907)——这 种灿烂辉煌的文化,已对越南汉诗产生了很大的影响,其中最显而易见的是 越南李陈汉诗禀受唐诗的影响。 李陈汉诗系代表着整个绵延近五个世纪的诗歌历史阶段之总称,即:从 10 世纪初至 15 世纪前的期间。这一时期,越南民族借用汉文作为官方文字, 因而其对越南汉诗有着广阔的影响。当时文人尚深爱中国古典诗歌,其中最 突出的是唐诗。唐诗之美,尝被越南著名文学家吴时仕(1726-1780)联想 至西施之绝美。其对唐诗之爱慕可见一斑。而本文着重以李陈汉诗中的诸典 型诗例加以剖析,运用对比等手法,以证明这些影响的具体表现,其中主要 有李陈汉诗对唐诗体裁的接受、李陈汉诗对唐诗词句意的化用或借用以及李 ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2214_Luan An Nguyen Phuoc Tam 3350 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem) Xem preview

Tìm kiếm thêm