...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Văn Khánh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Ngọc Ẩn
Tóm tắt: Trên cơ sở lý thuyết về văn hóa doanh nghiệp đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2014-2018, để từ đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện Văn hóa doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV- PHAM VAN KHANH 440 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm