...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trang Ngân Phương
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Ngô Quang Huân
Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu chung của đề tài này là căn cứ vào những yếu tố tác động của phong cách lãnh đạo đến sự hài lòng của nhân viên tại Ngân hàng nhằm đề xuất các kiến nghị trong phong cách lãnh đạo của lãnh đạo trong ngân hàng nhằm gia tăng thêm sự hài lòng của nhân tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Trà Vinh
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - TRANG NGAN PHUONG 305 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm