...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Vũ Minh Tâm
Tóm tắt: Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến CVTD đối với khách hàng cá nhân để phát hiện những vấn đề tồn tại nhằm đề xuất các giải pháp phát triển CVTD đối với khách hàng cá nhân tại BIDV Chi nhánh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN DANG KHOA 295 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm