...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Minh Sang
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Từ Văn Bình
Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Phòng giao dịch Càng Long – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Trà Vinh nhất là đánh giá những kết quả, những hạn chế của cho vay tiêu dùng tại ngân hàng này từ đó làm cơ sở đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động cho vay tiêu dùng tại Phòng giao dịch Càng Long – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Trà Vinh trong những năm tiếp theo.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN MINH SANG 615 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm