...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Thị Thủy Tiên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Vũ Minh Tâm
Tóm tắt: Đề tài phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ số hóa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh. Từ đó đề xuất hàm ý quản trị cải thiện các nhân tố góp phần nâng cao sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ số hóa của ngân hàng trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - LE THI THUY TIEN 330 Kb ( lượt tải) (2 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm