...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Yến
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Trương Đông Lộc
Tóm tắt: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Trà Vinh trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN THI KIM YEN 699 Kb ( lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm