...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Sao Ly
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Khô
Tóm tắt: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại các Ngân hàng TMCP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất hàm ý quản trị nâng cao sự gắn kết của nhân viên tại các Ngân hàng TMCP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV-NGUYEN THI SAO LY 254 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm