...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Thị Hồng Châu
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Thanh Liêm
Tóm tắt: Phân tích, đánh giá thực trạng về thu hút tham gia BHNT BIDV Metlife tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng số lượng người dân mua BHNT BIDV Metlife trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - LE THI HONG CHAU 303 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm