...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Dương Văn Bỉnh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa
Tóm tắt: Tác giả nghiên cứu, phân tích làm sáng tỏ một cách có hệ thống những vấn đề lý luận và quy định về dấu hiệu pháp lý, hình phạt đối với tội CYGTT hoặc GTH cho sức khỏe của người khác; đồng thời, tác giả cũng đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam trong quá trình xử lý người có hành vi phạm tội CYGTT hoặc GTH cho sức khỏe của người khác. Thông qua việc so sánh và đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn, tác giả đề xuất một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - DUONG VANBINH 374 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm