...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Minh Đoan
Thông tin xb: Hồng Đức, 2015
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Minh Đoan
Tóm tắt: Phần 1. Những vấn đề chung. Phần 2. Hỏi - Đáp pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương. Phụ lục: Một số luật liên quan đến chính quyền địa phương.

Tìm kiếm thêm