...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm
Thông tin xb: Hồng Đức, 2017
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm
Tóm tắt: Chương 1. Những vấn đề lý luận về bầu cử. Chương 2. Vai trò của bầu cử trong nhà nước pháp quyền. Chương 3. Mối quan hệ giữa đảng pháp chính trị với bầu cử và các hệ thống bầu cử điển hình trên thế giới. Chương 4. Chế độ bầu cử Việt Nam từ 1945 đến nay. Chương 5. Đổi mới chế độ bầu cử Việt Nam trong điều kiện phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân và trong xu thế hội nhập quốc tế.

Tìm kiếm thêm