...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: ThS. Phan Trọng Hòa (chủ biên)
Thông tin xb: Hồng Đức, 2016
Tác giả bổ sung: TS. Lê Quốc Hùng
Tóm tắt: Phần 1. Nguồn gốc của nhà nước và pháp luật. Phần 2. Nhà nước và pháp luật chiếm hửu nô lệ. Phần 3. Nhà nước và pháp luật phong kiến. Phần 4. Nhà nước và pháp luật tư sản trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh. Phần 5. Nhà nước và pháp luật tư bản thời kỳ chủ nghĩa tư bản lũng đoạn và chủ nghĩa tư bản hiện đại. Phần 6. Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa.

Tìm kiếm thêm