...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Kim Mau
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Lê Nguyên Thanh
Tóm tắt: Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ những vấn đề lý luận về nguyên đơn dân sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam cùng với những vấn đề còn bất cập của pháp luật và thực tiễn giải quyết vụ án, từ đó đưa ra đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về nguyên đơn dân sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam. Với mục đích đã được xác định, luận văn có nhiệm vụ tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản sau: Phân tích làm sáng tỏ những ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - KIM MAU 323 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm